Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.คำนำ

1.1. ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ iPlay esports ที่ดำเนินการโดย บริษัท ไอเพลย์ อีสปอร์ต จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "iPlay", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") iPlay รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ("กฎหมายความเป็นส่วนตัว") อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิและมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนของเว็บไซต์ iPlay ของเรา ("เว็บไซต์") (เราจะอ้างอิงถึงเว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้ตามที่ได้รับการแจกแจงในเว็บไซต์ของเราซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า "บริการ") เราเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว" หรือ "นโยบาย") ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจในวิธีการที่เราใช้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้กับเรา และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอนาคต และเพื่อช่วยเป็นข้อมูลที่ให้คุณทำการตัดสินใจก่อนการให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณแก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูในหมวดที่มีหัวข้อ "คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา" ที่ส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.2. "ข้อมูลส่วนตัว" หรือ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

1.3. โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ -ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้รับการสรุปความไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ณ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากคุณไม่ยิมยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

2.iPlay จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไร?

2.1. เราจะ/อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ : (ก) เมื่อคุณลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา หรือเปิดบัญชีกับเรา (ข) เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ไม่วาจะเป็นแบบออนไลน์หรือในทางกายภาพ (ค) เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา (ง) เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก) จดหมาย โทรสาร การพบปะตัวต่อตัว โซเชียลมีเดีย และอีเมล (จ) เมื่อคุณใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเรา (ฉ) เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเรา (ช) เมื่อคุณให้คำติชมหรือเรื่องร้องเรียนแก่เรา (ซ) เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมและอื่นๆ ของเรา (ฌ) ในระหว่างการร่วมกิจกรรมของคุณ (ญ) เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ตามที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวม

2.2. เมื่อคุณเข้าชม ใช้ หรือปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างแบบอัตโนมัติหรือวิธีการเชิงรับอื่นๆ โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกดาวน์โหลดสู่อุปกรณ์ของคุณและอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลที่เรารวบรวมอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) ของคุณ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่และชนิดของบราวเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ (UDID) หรือตัวระบุเครื่องมือเคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ทำการอ้างอิง (ถ้ามี) และหน้าที่คุณเข้าชมในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา และเวลาที่เข้าชม เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เท่านั้น

2.3. แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราอาจรวบรวมข้อมูลที่มีความแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยเทคโนโลยี เช่น GPS, wifi เป็นต้น เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลนี้เพื่อหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณขอหรือเพื่อจัดส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแก่คุณโดยอิงจากตำแหน่งของคุณ หรือเพื่อให้คุณแบ่งปันตำแหน่งของคุณกับผู้ใช้คนอื่นในฐานะส่วนหนึ่งของบริการในแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถถอนการอนุญาตของคุณที่จะให้เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการปิดใช้งานบริการบอกตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือผู้ผลิตอุปกรณ์

3.ข้อมูลส่วนตัวใดที่ iPlay จะรวบรวม?

3.1. ข้อมูลส่วนตัวที่ iPlay อาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

  • ชื่อ

  • ที่อยู่อีเมล

  • วันเกิด

  • ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าบริการ

  • บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน

  • หมายเลขโทรศัพท์

  • เพศ

  • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา และเมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเราอย่างไร และ

  • ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

3.2. หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลของเรา ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี สามารถดูได้ในหมวดด้านล่างในหัวข้อ “วิธีการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?” โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือการเพิกถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่าง การเลือกออกจากการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งจะทำให้คุณลักษณะที่อิงตำแหน่งถูกปิดการใช้งาน

4.การสร้างบัญชี

เพื่อใช้การทำงานบางอย่างของบริการ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะต้องให้คุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เมื่อคุณลงทะเบียนและสร้างบัญชี เราจะต้องให้คุณเตรียมข้อมูลชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณให้แก่เรา เช่นเดียวกับชื่อผู้ใช้ที่คุณเลือก นอกจากนี้ เรายังถามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น อายุ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ภาพถ่ายยืนยันตัวตน รายละเอียดบัญชีธนาคาร อายุ วันเกิด เพศ และความสนใจของคุณ เมื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี คุณจะทำการเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถูกใช้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและรักษาบัญชีของคุณได้อย่างปลอดภัย

5.การดูหน้าเว็บ

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ คอมพิวเตอร์ของคุณส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเข้าดูเว็บไซต์ของเราโดยปกติ ซึ่งจะรวมถึงการไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/รุ่นของบราวเซอร์ หน้าเว็บอ้างอิง หน้าที่ถูกเรียก วัน/เวลา และบางครั้ง “คุกกี้” (ซึ่งสามารถปิดการใช้งานได้ในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ) เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ หากคุณลอกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลยังรวมถึงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร

6.คุกกี้

6.1. ในบางครั้ง เราอาจใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อให้เราหรือบุคคลที่สามรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลที่อาจช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรือช่วยเรานำเสนอบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ "คุกกี้" คือตัวระบุยืนยันที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่จะช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และบอกเราว่าบริการหรือเว็บไซต์ถูกใช้งานหรือเข้าชมเป็นอย่างไรและเมื่อไร โดยคนจำนวนเท่าไร และเพื่อติดตาม การเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับว่ามีรายการใดที่คุณได้เลือกไว้สำหรับหน้าการซื้อที่คุณดู หรือกิจกรรมที่คุณเล่น ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อติดตามรถเข็นของคุณ เป็นต้น คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่จำเพาะต่อความสนใจของคุณ และเพื่อตรวจตรา การใช้งานเว็บไซต์หรือกิจกรรม

6.2. คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่การทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของเราได้อย่างเต็มที่

7.การดูและการดาวน์โหลดเนื้อหาและการโฆษณา

เช่นเดียวกับการเข้าดูหน้าเว็บ เมื่อคุณดูเนื้อหาและการโฆษณา หรือดาวน์โหลดและเข้าถึงซอฟท์แวร์อื่นในเว็บไซต์ของเราหรือผ่านบริการ ข้อมูลเดียวกันโดยส่วนใหญ่ถูกส่งให้กับเรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ ไอพี ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น) แต่แทนที่จะเป็นการเข้าดูหน้า คอมพิวเตอร์ของคุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณาหรือกิจกรรมที่ดู และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ถูกติดตั้งโดยบริการ และเว็บไซต์และเวลาให้กับเรา นอกจากนี้ บริการยังทำให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณติดตั้งและถอดการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเวลาที่คุณเริ่มต้นและหยุดใช้งาน

8.ชุมชนและการสนับสนุน

8.1. เราให้การสนับสนุนลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลและแบบฟอร์มคำติชม เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เช่น เราจะขอที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคำร้องการสนับสนุนลูกค้า รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น ที่อยู่อีเมล สำหรับบริการสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น และเราจะไม่ส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม

8.2. คุณยังสามารถโพสต์คำถามและตอบคำถามของผู้ใช้คนอื่นๆ ในฟอรั่มชุมชนของเราได้ด้วยฟอรั่ม (หากมี) และบริการส่งข้อความของเราช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในชุมชนของเรา ในการดำเนินการเช่นว่านั้น เราเก็บรักษาข้อมูล เช่น ไอดีผู้ใช้ รายชื่อ ผู้ติดต่อ และข้อความสถานะของคุณ รวมไปถึงโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่ในขณะนั้น (หากคุณเลือกเปิดใช้งานตัวเลือกนี้อย่างชัดเจน) ยิ่งกว่านั้น บริการเหล่านี้และบริการที่คล้ายกันในอนาคตอาจต้องการให้เราเก็บรักษาไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

9.แบบสำรวจ

ในบางครั้ง เราอาจขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านแบบสำรวจ การมีส่วนร่วมในแบบสำรวจเหล่านี้เป็นไปตามความสมัครใจทั้งหมด และดังนั้นคุณมีทางเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ถูกขออาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลสถิติประชากร (เช่น ความสนใจหรือระดับอายุ) ข้อมูลแบบสำรวจจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจตราหรือการปรับปรุงการใช้และความพึงพอใจของบริการ และจะไม่ถูกส่งต่อให้กับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากคู่สัญญาของเราที่ช่วยเราจัดการหรือลงมือทำการสำรวจ

10.เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เราอย่างไร?

10.1. เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ (ก) เพื่อพิจารณาและ/หรือประมวลผลคำร้อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา หรือธุรกรรมหรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ (ข) เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ และ/หรือดูแลการใช้งานของคุณและ/หรือการเข้าถึงบริการของเราและเว็บไซต์ของเรา เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของคุณและบัญชีผู้ใช้กับเรา (ค) เพื่อจัดการ ดำเนินการ ดูแล และมอบ เช่นเดียวกับอำนวยความสะดวกการจัดเตรียมบริการของเราแก่คุณ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจดจำความชอบของคุณ (ง) เพื่อปรับประสบการณ์ของคุณผ่านบริการให้เหมาะสมโดยการแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความชอบของคุณ มอบวิธีที่รวดเร็วกว่าให้คุณเข้าถึงบัญชีของคุณและส่งมอบข้อมูลให้เรา และทำให้เราติดต่อคุณได้ หากจำเป็น (จ) เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับ หรือทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทำตามคำร้องของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแจ้งคุณถึงปัญหาในบริการและการกระทำขอบัญชีที่ผิดปกติ (ฉ) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ช) เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น (ซ) สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ/หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง (ฌ) เพื่อรักษาและดูแลการปรับปรุงซอฟท์แวร์และ/หรือการปรับปรุงอื่นๆ และการสนับสนุนที่อาจจำเป็นในบางครั้งเพื่อรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของบริการของเรา (ญ) เพื่อจัดการกับ หรืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการกับหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจาก (หรือมุ่งหมายที่จะได้รับมอบจาก) คุณหรือในนามของคุณ (ฎ) เพื่อติดต่อคุณ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความโทรสาร อีเมล และ/หรือจดหมายไปรษณีย์ หรือนอกจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและ/หรือการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา ดังเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลด้านการกำกับดูแลให้ แก่คุณเกี่ยวกับบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเราอาจเป็นการส่งไปรษณีย์ของจดหมาย เอกสาร หรือใบแจ้งเตือนให้แก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อทำการจัดส่ง เช่นเดียวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย/กล่องพัสดุไปรษณีย์ (ฏ) เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นได้ส่งข้อความส่วนตัวให้คุณ หรือโพสต์ความคิดเห็นสำหรับคุณในเว็บไซต์ (ฐ) เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการสรุปรวบรวมข้อมูล) เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไร เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณ (ฑ) เพื่อให้ทำการโฆษณาและการตรวจสอบและแบบสำรวจอื่นๆ ในหลายๆ อย่าง เพื่อยืนยันความถูกต้องของขนาดและองค์ประกอบของผู้รับชมเป้าหมายของเรา และเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขากับบริการของ iPlay (ฒ) เมื่อคุณให้ความยินยอมของคุณแก่เราก่อนหน้านี้ เพื่อทำการตลาดและในการณ์นี้ เพื่อส่งให้คุณโดยผ่าน การสื่อสารแบบต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ อีเมล บริการที่อิงตามตำแหน่ง หรืออื่นๆ ข้อมูลทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย และสื่อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่ง iPlay อาจร่วมมือหรือมีข้อผูกมัดด้วย) ที่ iPlay (และ/หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาจทำการขาย ทำการตลาด หรือทำการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภันฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในตอนนี้ หรือถูกสร้างขึ้นในอนาคต (ณ) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อทำตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆ ที่ผูกพันกับ iPlay หรือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่ม (ด) เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการเก็บรักษาบันทึก (ต) เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา (ถ) เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเราหรือธุรกิจของ iPlay (ท) เพื่อป้องกันหรือสืบสวนการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และไม่ว่าจะมีข้อสงสัยของเรื่องที่กล่าวไปก่อนหน้านี้หรือไม่ (ธ) เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของคุณ (น) เพื่อจัดการกับ และ/หรืออำนวยความสะดวกธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจหรือธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่เป็นไปได้ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวพันกับ iPlay ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเพียงแค่เกี่ยวพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ iPlay ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวพันกับ iPlay และ/หรือหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ iPlay หรือมากกว่า และอาจมีองค์กรที่สามจากภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว “ธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การรวมบริษัท การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการอื่นๆ การจำหน่ายโอนทรัพย์สินหรือการจัดการทางการเงินขององค์กร หรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือของธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กร และ/หรือ (บ) วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

10.2. ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะ/อาจจะรวมรวบ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณและได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว

11.การแบ่งปันข้อมูลจากบริการ

บริการของเราเปิดให้ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวให้กันและกันได้ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่โดยไม่เกี่ยวพันกับ iPlay เพื่อทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ ในธุรกรรมทั่วไป ผู้ใช้อาจเข้าถึงชื่อ ไอดีผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่น และข้อมูลทางไปรษณีย์ของกันและกันข้อตกลงการให้บริการของเราต้องการให้ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น (“ฝ่ายผู้รับ”) จะต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ii) ให้ผู้ใช้คนอื่น (“ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล”) ทำการถอดข้อมูลของเขา/เธอออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับได้ และ (iii) ให้ฝ่ายเปิดเผยข้อมูลทำ การทบทวนข้อมูลที่ถูกรวบรวมเกี่ยวกับพวกเขาโดยฝ่ายผู้รับ

12.iPlay ปกป้องข้อมูลลูกค้าอย่างไร?

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณในระบบของเรา ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยทันทีเมื่อมีเหตุผลสมควรให้เชื่อได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวไม่ได้รับการตอบสนองจากกาารรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้ และ (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป หากคุณหยุดใช้งานเว็บไซต์ หรือการอนุญาตใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของคุณถูกยกเลิก เราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความปลอดภัยนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

13.iPlay เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

13.1. ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะ/อาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ด้วยวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าวอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ อาจจะในนามของเราหรืออื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน บุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ก) บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องของเรา (ข) ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการบริการจัดการหรือบริการอื่นๆ แก่เรา เช่น บริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล (ค) ผู้ซื้อหรือผู้สืบสิทธิอื่นๆ ในการรวมกิจการ การถอนทุนบริษัท การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายอื่นๆ หรือการโอนย้ายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของ iPlay ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในครอบครองของ iPlay เกี่ยวกับผู้ใช้ของเราจะอยู่ในทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายด้วย หรือให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่ iPlay หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำธุรกรรมด้วย และ (ง) บุคคลที่สามซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเราโดยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า และบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะทำการรวบรวมและการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

13.2. ทั้งนี้ เราอาจจำเป็นต้องดำเนินการเปิดเผยประวัติการใช้งานโปรแกรมของคุณ และ/หรือทำการเปิดเผยบันทึกที่แสดงว่าโปรแกรมไหนถูกเปิดดูโดยที่อยู่ไอพีใดบ้าง นอกจากนี้ เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลสถิติและข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราและการใช้บริการของพวกเขาให้กับผู้จัดหาการโฆษณาและโปรแกรมมิ่ง ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงสิ่งที่อาจใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณเป็นการเฉพาะหรือเพื่อค้นหาข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับคุณได้

13.3. นอกจากนี้ คุณอาจเลือกที่จะส่งออกฟีดกิจกรรมผู้ใช้ของคุณเป็นฟีด RSS ซึ่งสามารถสมัครติดตามโดยผู้ใช้คนอื่นได้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการการใช้งานโปรแกรมของคุณ การติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่อกับผู้ใช้อื่น และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณซึ่งจะถูกส่งออกมาเป็นฟีดในเว็บไซต์

13.4. เพื่อมิให้เป็นข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น เราทำการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณ การอนุญาตดังกล่าวตามกฎหมายจะยังคงมีผลบังคับต่อไป

13.5. บุคคลที่สามอาจดักจับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งหรือเก็บไว้ในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรืออาจมีบุคคลเข้าถึง ละเมิดหรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ดี อาจไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการแฮ็คที่ซับซ้อนและประสงค์ร้ายซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา

14.ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

บริการไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือให้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีโดยตั้งใจ เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี

15.ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม

15.1. เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล (“กูเกิล”) Google Analytics ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยกูเกิลในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐ กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิลอาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของกูเกิล กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยกูเกิล

15.2. ในบางครั้ง เรา และบุคคลที่สาม อาจทำให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณในหรือผ่านบริการแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บุคคลที่สามดูข้อมูลที่ยืนยันตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผู้ใช้ของคุณ ที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น โปรแกรมที่คุณใช้งานในช่วงเวลาหนึ่งๆ และคุกกี้ที่คุณอาจติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือติดตั้งให้กับคุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมโดย iPlay เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ

16.ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

16.1. เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรานำเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ด้านบนเท่านั้น

16.2. ในความพยายามที่จะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่ไว้ภายในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการทำแบรนด์ร่วมกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อนำเสนออีคอมเมิร์ซ และบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกัน เช่นเดียวกับการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอยู่ในเครือของเรา เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา

16.3. ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่อง) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้น คุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องความเป็นบูรณภาพของเว็บไซต์ของเราและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในแต่ละเว็บไซต์ ดังนั้นจึงยินดีรับคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)

17.iPlay จะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในสิงคโปร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ และฐานข้อมูลกลางของเราได้รับการดำเนินการ iPlay จะทำการส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น

18.คุณจะสามารถเลือกออก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?

18.1. การเลือกออกจากการให้ข้อมูลและการถอนความยินยอม

18.1.1. เพื่อแก้ไขการสมัครสมาชิกอีเมลของคุณ โปรดบอกให้เรารู้โดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่ในรายการด้านล่าง

18.1.2. คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่อีเมลในรายการด้านล่างในข้อ 19.2

18.1.3. เมื่อเราได้รับคำสั่งถอดถอนอย่างชัดเจนของคุณและได้ยืนยันตัวตนของคุณ เราจะดำเนินการคำขอของคุณที่จะถอนความยินยอม และหลังจากนั้นจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะที่กล่าวไว้ในคำร้องของคุณ หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณหรือเข้าใจคำสั่งของคุณได้ เราจะติดต่อประสานกับคุณเพื่อทำความเข้าใจคำร้องของคุณ

18.1.4. อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้มีผลทางกฎหมายเกิดขึ้นจากการถอนดังกล่าว ในการณ์นี้ ขึ้นกับระดับการถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เราประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งอาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราอาจต้องทำการยุติการให้บริการแก่คุณ และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา เป็นต้น ตามแต่กรณีซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

18.2. การขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว

18.2.1. หากคุณมีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้ได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีในเว็บไซต์ หากคุณไม่มีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้โดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา เราจะต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เช่นเดียวกับลักษณะของคำร้องของคุณเพื่อให้สามารถจัดการกับคำร้องของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่อีเมลในรายการด้านล่างในข้อ 19.2

18.2.2. สำหรับคำร้องเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เมื่อเรามีข้อมูลจากคุณเพียงพอที่จะจัดการกับคำร้อง เราจะทำการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องแก่คุณภายใน 30 วัน เมื่อเราไม่สามารถตอบสนองคุณได้ภายใน 30 วันที่บอกกล่าวไป เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเวลาที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดซึ่งเราจะสามารถให้ข้อมูลที่ขอแก่คุณได้ โปรดทราบไว้ว่า กฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจยกเว้นข้อมูลส่วนตัวบางประเภทจากการตกอยู่ในคำร้องขอเข้าถึงของคุณ

18.2.3. สำหรับคำร้องเพื่อแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว เมื่อเรามีข้อมูลจากคุณเพียงพอที่จะจัดการกับคำร้อง เราจะ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใน 30 วัน เมื่อเราไม่สามารถตอบสนองคุณได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเวลาที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดซึ่งเราจะสามารถทำการแก้ไขความถูกต้องได้ โปรดทราบไว้ว่า กฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจยกเว้นข้อมูลส่วนตัวบางประเภทจากการตกอยู่ในคำร้องขอแก้ไขความถูกต้องของคุณ เช่นเดียวกับในสถานการณ์ที่การแก้ไขความถูกต้องไม่สามารถทำได้โดยเรา โดยไม่คำนึงถึงคำร้องของคุณ และ เราจะส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องให้แก่องค์กรอื่นทั้งหมดที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเราภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแก้ไขความถูกต้อง เว้นแต่องค์กรอื่นไม่ต้องการข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

18.2.4. อย่างไรก็ตาม หากคุณทำการขอ เราอาจจะส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องให้เฉพาะบางองค์กรซึ่งข้อมูลส่วนตัวได้รับการเปิดเผยจากเราภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแก้ไขความถูกต้อง

18.2.5. นอกจากนี้ เราจะ/อาจจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณสำหรับการจัดการและดำเนินการคำร้องของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากเราเลือกที่จะเรียกเก็บเงิน เราจะส่งการประมาณค่าธรรมเนียมที่เราจะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงของคุณจนกว่าคุณจะตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม

18.2.6. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัว ซึ่งกำหนดและ/หรือให้สิทธิแก่องค์กรในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ที่กำหนด

19.คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา

19.1. หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการ โปรดอย่ารอช้าที่จะติดต่อ: support@iplayesports.co

19.2. หากคุณมีเรื่องร้องเรียนหรือความเดือดร้อนเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือเกี่ยวกับวิธีการที่เราทำตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว เรายินดีให้คุณติดต่อเราเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านอีเมลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของคุณ อีเมล: support@iplayesports.co และส่งให้กับ “เจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัว”

19.3. เมื่อคุณทำการส่งข้อร้องเรียนผ่านอีเมลหรือจดหมาย การระบุในหัวข้อของคุณว่าเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายความเป็นส่วนตัว อาจช่วยให้เราดูแลเรื่องร้องเรียนของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการส่งผ่านไปให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรของเราจัดการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใส่หัวข้อว่า “ร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว” เราจะมุ่งมั่นในการจัดการกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนใดๆ ที่คุณมีอย่างเท่าเทียมและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

20.ข้อตกลงและเงื่อนไข

นอกจากนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดการใช้งาน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของการรับผิดชอบที่วางระเบียบการใช้งานเว็บไซต์และบริการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 8 มกราคม 2563

Last updated