Game Effect

Game Effect เป็นฟังก์ชั่นไว้สำหรับปรับการตั้งค่า Graphic ของเกมให้เหมาะสมในแต่ละ Spec ของเครื่องลูกที่แตกต่างกันได้ทำให้เครื่องนั้น ๆ เล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ Spec (ไม่รองรับในบางเกม)

Game Effect เป็นฟังก์ชั่นไว้สำหรับปรับการตั้งค่า Graphic ของเกมให้เหมาะสมในแต่ละ Spec ของเครื่องลูกที่แตกต่างกันได้ ทำให้เครื่องนั้น ๆ เล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ Spec (บางเกมไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้)

1. ให้เข้าไปตั้งรหัสผ่านสำหรับการ upload game config ที่เครื่องแม่บนโปรแกรม console

2. ให้เปิดเครื่องลูก (ไม่ต้องเปิด Super Mode) เข้าเกมแล้วปรับค่า Graphic ที่ต้องการ

3. ออกเกมแล้วคลิกขวาที่ icon ของเกมนั้น ๆ บน Game Menu เลือก Upload Game Config

4. ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 1.

5. ให้ตั้งชื่อ Config Name ตามที่ต้องการ

6. กลับมาที่เครื่องแม่บนโปรแกรม Console เลือก Game Config ก็จะขึ้นหน้าต่าง Game Effect Settings ให้เลือกชื่อเกมที่ด้านซ้ายมือ แล้วคลิกขวาเครื่องลูกที่ต้องการแล้วเลือก Effect ที่ต้องการใช้งาน

7. ลูกค้าสามารถเปิดเครื่องลูกใหม่เพื่อใช้งาน Game Effect ใหม่ได้เลยทันทีตอนเข้าเกม

Last updated