FACEIT AC

การติดตั้งโปรแกรม FACEIT AC ให้ใช้งานได้ต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นี้

1.ให้เปิด Super Mode เครื่องลูกก่อน

2.หากมีการติดตั้งก่อนอยู่แล้วให้ Uninstall ออกก่อน หากไม่มีให้ข้ามไป

3.Uninstall เสร็จแล้วให้ Restart เครื่องลูกก่อน

4.เมื่อเปิดเครื่องลูกขึ้นมาให้เข้าโปรแกรม FACEIT AC จะขึ้นหน้าต่างการติดตั้งอัตโนมัติ ไม่ต้องกดอะไร

5.เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วโปรแกรมจะแจ้งให้ Restart เครื่อง กดได้เลย

6.เมื่อเปิดเครื่องลูกขึ้นมาแล้วเข้าโปรแกรมอีกรอบจะขึ้นให้ Login แสดงว่าใช้งานได้แล้ว

7.ให้ทำการปิด Super Mode เครื่องลูกได้เลยทันที

*บางครั้งที่โปรแกรม FACEIT AC มีการ update version ใหม่ อาจจะต้องติดตั้งซ้ำตามขั้นตอนนี้อีกรอบ ซึ่งไม่ได้มีมาบ่อยมากนัก*

Last updated